Truy cập nội dung luôn

ẤN PHẨM ẤN PHẨM

TUYỂN TẬP CÔNG BỐ KHOA HỌC HỘI THẢO 2021
18 tháng 12, 2021
Tuyển tập công bố khoa học Hội thảo quốc gia "Nghiên cứu và giáo dục lý luận chính trị trong các trường đại học kỹ thuật với tầm nhìn định hướng của Đại hội Đảng lần thứ XIII"
TUYỂN TẬP BÁO CÁO THAM LUẬN TOẠ ĐÀM THÁNG 1/2021
27 tháng 01, 2021
Tuyển tập gồm 10 bài tham luận của các báo cáo viên tham dự Toạ đàm "Nâng cao hiệu quả của phương pháp thảo luận nhóm trong giảng dạy Lý luận Chính tri" diễn ra vào ngày 27/12/2021.
KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC 2016
28 tháng 12, 2016
Nhân dịp Kỷ niệm 60 năm Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Khoa Lý luận Chính trị tổ chức “Hội thảo khoa học nghiên cứu và giảng dạy các môn Lý luận Chính trị” vào ngày 10/11/2016
KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC 2015
08 tháng 12, 2015
Tuyển tập các bài tham luận Hội thảo "Nâng cao chất lượng giảng dạy các môn học Lý luận Chính trị trong các trường Đại học không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh" năm 2015.
1