Truy cập nội dung luôn
Quay lại

Giáo trình tham khảo các môn Lý luận chính trị

Các em sinh viên thân mến!

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thành bản thảo bộ giáo trình giảng dạy các môn lý luận chính trị cho khối trường đào tạo chuyên và không chuyên về lý luận chính trị trình độ đại học bao gồm các môn học: Triết học Mác - Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, Kinh tế Chính trị Mác - Lê Nin, Chủ Nghĩa xã hội khoa học.

Bản mẫu giáo trình các môn lý luận chính trị đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo đăng công khai trên cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ:

https://moet.gov.vn/van-ban/vbdh/Pages/chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=2729#content

Để phục vụ việc học tập cho sinh viên các cơ sở đào tạo trình độ đại học, trong thời gian chờ bộ giáo trình được in ấn và phát hành, các em có thể truy cập vào trang web trên để tham khảo tài liệu.

Trân trọng thông báo!