Truy cập nội dung luôn

Danh mục cán bộ Danh mục cán bộ

Quay lại

ThS. Hoàng Thị Lan

Ảnh

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Các môn giảng dạy:

- Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hướng nghiên cứu:

- Nghiên cứu về công cuộc xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam.

- Giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập môn Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

- Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong quá trình hội nhập.

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Học hàm, học vị: GVC, Thạc sỹ

Email: Lan.hoangthi@hust.edu.vn

Địa chỉ liên hệ: P308, nhà D3, Khoa luận chính trị

BÀI BÁO KHOA HỌC

Đề tài nghiên cứu khoa học:

- Tham gia đề tài NCKH cấp trường: Đường lối công nghiệp hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam, giảng dạy đường lối công nghiệp hóa ở Đại học Bách Khoa Hà Nội. Năm 2009. Mã số T2009 - 142.

- Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp trường: Nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập môn Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam ở Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Năm 2015. Mã số T 2015- 004.

Bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành:

- “Sự cần thiết của việc đi thực tế của cán bộ giảng dạy các môn lý luận chính trị ở Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội”; Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội; Hội thảo khoa học  năm 2015; sách 2015.

-  “Từ hũ gạo cứu tế của Hồ Chí Minh đến Cốc trà đá vì cộng đồng của sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội” Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh - Trường Đại học Bách Khoa;  Hội thảo khoa học 2019; Sách 2019

- “Hồ Chí Minh với việc giải quyết vấn đề dân tộc - tôn giáo và sự vận dụng của Đảng trong giai đoạn hiện nay”; Tạp chí: Công tác tôn giáo;  Số 5 (165)  ;   5/2020

SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN


Thống kê truy cập Thống kê truy cập

1 5 1 7 2 5
Đang online: 70
Hôm nay: 266
Trong tuần: 1445
Trong tháng: 4868