Truy cập nội dung luôn

Danh mục cán bộ Danh mục cán bộ

Quay lại

TS. Phạm Nguyên Phương

Ảnh

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Các môn giảng dạy:

- Lịch sử Đảng

- Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Hướng nghiên cứu:

- Hồ Chí Minh với nền giáo dục Việt Nam.

- Đường lối giáo dục của Đảng trong kháng chiến 1946-1975

- Đường lối đối ngoại của Đảng năm 1945-1954

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Trưởng chuyên môn LSĐ

Học hàm, học vị: GVC, Tiến sỹ

Email: phuong.phamnguyen@hust.edu.vn

Địa chỉ liên hệ: P308, nhà D3, Khoa luận chính trị

BÀI BÁO KHOA HỌC

Đề tài nghiên cứu khoa học:

- Chủ nhiệm đề tài cấp Trường: Nâng cao chất lượng giảng dạy và học môn Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam trong trường Đại học Bách Khoa Hà Nội”. Năm 2001.

- Tham gia đề án cấp Bộ: “Đổi mới phương pháp dạy và học các môn khoa học Mác-Lênin & Tư tưởng Hồ Chí Minh trong khối các trường kĩ thuật theo hướng lấy người học làm trung tâm và sử dụng phương tiện hiện đại trong dạy học (2005-2006)

- Chủ nhiệm đề tài NCKH và Công nghệ cấp ĐHQG; Mã số QG.16.40: Phát triển thành phần kinh tế tư nhân ở VN (1999-2014): từ chính sách đến thực tiễn

Bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành:

- “Đảng lãnh đạo phát triển sự nghiệp giáo dục phổ thông ở miền Bắc, Việt Nam giai đoạn 1954-1965”, Tạp chí Giáo dục Lý luận (247), tr.78-81

- “Quan điểm của Đảng về dựa vào dân phát triển giáo dục phổ thông ở miền Bắc thời kỳ 1954-1975”, Tạp chí Lịch sử Đảng (307), tr.43-48, 2016

-Xây dựng chương trình giáo dục phổ thông Miền Bắc giai đoạn 1965-1975 và ý nghĩa đối với hiện nay”, Tạp chí Lịch sử Đảng Số 333(8/2018)

SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN


Thống kê truy cập Thống kê truy cập

1 5 1 7 0 1
Đang online: 72
Hôm nay: 243
Trong tuần: 1422
Trong tháng: 4845