Truy cập nội dung luôn

Danh mục cán bộ Danh mục cán bộ

Quay lại

ThS. Nguyễn Quốc Đoàn

Ảnh

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Các môn giảng dạy:

- Triết học MácLênin

- tưởng Hồ Chí Minh

 

Hướng nghiên cứu:

- Lịch sử tư tưởng Việt Nam

- Tư tưởng nho giáo ở Phương Đông và VN

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đạo đức, pháp quyền, văn hóa, giáo dục... ở Việt Nam.

THÔNG TIN CÁ NHÂN

P. Trưởng khoa

Học hàm, học vị: GVC, Thạc sỹ

Email: Doan.nguyenquoc@hust.edu.vn

Địa chỉ liên hệ: P312A, nhà D3, Khoa luận chính trị

BÀI BÁO KHOA HỌC

Đề tài nghiên cứu khoa học:

Chủ nhiệm đ tài cấp Trường

- “Ảnh hưởng của thuyết Đức trị- Nho giáo và đối với phương thức quản lý xã hội ở Việt Nam hiện nay và vận dụng vào quản lý sinh viên ở trường Đại học Bách Khoa Hà Nội” (T2007-86).

- “Nghiên cứu vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa đạo đức và pháp luật trong xây dựng nhà nước pháp quyền dể nâng cao ý thức pháp luật và đạo đức cho sinh viên Đại Học Bách Khoa Hà Nội” (T2015-003).

Tham gia đề tài cấp Bộ:

-“Nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh theo hướng gắn lý luận với thực tiễn ở các trường Đại học, Cao đẳng khối ngành kĩ thuật trên địa bản Hà Nội” (B2010 -01 -402)

Bài báo đăng trên các tạp chí KH:

- “ Một số giá trị lý luận và thực tiễn trong tư tưởng “ Không có gia quý hơn độc lập tự do” của Hồ Chí Minh, Kỷ yếu hội thảo khoa học “ nghiên cức và giảng dạy các môn lý luận chính trị 2016.

- “ Bàn về triết lý giáo dục của trường Đại học Khoa Học xã hội và nhân văn – Đại học Quốc Gia tp Hồ Chí Minh hiện nay (T5/2017) Tạp chí giáo dục Số đặc biệt

- “Tăng cường hoạt động hỗ trợ tạo việc làm cho nhóm lao động đặc thù”, Tạp chí Lao động hội, số 603 – T7/2019

- “ Từ tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục toàn diện cho thanh niên đến giáo dục sinh viên Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Giáo dục luận,  Số 300-12/2019

- "Phát triển kiến thức thông tin cho giảng viên lý luận chính trị ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay", Tạp chí Dạy và Học ngày nay, số Kì 2 - Tháng 04/2021

SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN


Thống kê truy cập Thống kê truy cập

2 7 7 5 5 3
Đang online: 304
Hôm nay: 1511
Trong tuần: 1511
Trong tháng: 14012