Truy cập nội dung luôn

Danh mục cán bộ Danh mục cán bộ

Quay lại

ThS. Nguyễn Thị Thu Hà

Ảnh

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Các môn giảng dạy:

- Tư tưởng Hồ Chí Minh

-  Đường lối cách mạng của Đảng

Hướng nghiên cứu:

-Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đối ngoại, ngoại giao, Biển Đông

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

Email: Ha.nguyenthithu@hust.edu.vn

Địa chỉ liên hệ: P310, nhà D3, Khoa luận chính trị

 

BÀI BÁO KHOA HỌC

Đề tài nghiên cứu khoa học:

- Chủ nhiệm đề tài: Vận dụng phương pháp ngoại giao Hồ Chí Minh vào đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo hiện nay”; T2016-PC-004

- Tham gia đề tài: Đổi mới giảng dạy các môn Lý luận chính trị theo hướng kết hợp giáo dục kỹ năng mềm cho sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội; T2016-PC-001

Bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành:

- Hồ Chí Minh với các tổ chức quốc tế và việc hình thành các tổ chức quần chúng cách mạng Việt Nam; Tạp chí luận chính trị, số chuyên đề tháng 6- 2017, trang 63-67

- Tác phẩm Đạo đức cách mạng với việc đấu tranh chống biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" của đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay; Tạp chí luận chính trị, số chuyên đề tháng 7- 2018, trang 155-158

- Phát huy tinh thần đoàn kết tôn giáo trong giai cấp công nhân theo tư tưởng Hồ Chí Minh; Tạp chí Lao động công đoàn, số 658 (kỳ 2 tháng 12-2018), trang 18-19

SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN


Thống kê truy cập Thống kê truy cập

1 5 1 6 6 5
Đang online: 80
Hôm nay: 207
Trong tuần: 1386
Trong tháng: 4809