Truy cập nội dung luôn

Danh mục cán bộ Danh mục cán bộ

Quay lại

TS. Hà Thị Dáng Hương

Ảnh

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Các môn giảng dạy:

- Tư tưởng Hồ Chí Minh

- Triết học

- Chính Trị

-  Pháp luật đại cương

Hướng nghiên cứu:

-Triết học
- tưởng HCM

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Trưởng chuyên môn TTHCM

Học hàm, học vị: GVC, Tiến sỹ

Email: Huong.hathidang@hust.edu.vn

Địa chỉ liên hệ: P310, nhà D3, Khoa luận chính trị

BÀI BÁO KHOA HỌC

Đề tài nghiên cứu khoa học:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở:

- Giải pháp vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc nhằm giáo dục tinh thần dân tộc và chủ quyền quốc gia cho sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội giai đoạn từ nay tới 2020, Mã số: T2015 – 200

Giáo dục chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh thông qua giảng dạy các môn Lý luận chính trị cho sinh viên đại học Bách khoa HN trong giai đoạn hiện nay, Mã số: T2017 - PC- 145

Tham gia đề tài cấp Bộ:

Đề tài cấp Bộ B2017-BKA-56, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục tinh thần dân tộc cho sinh viên trong giai đoạn hiện nay, Vụ Công tác học sinh-sinh viên, 2017-2018.

Bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành:

- Giáo dục ý thức dân tộc cho sinh viên các trường đại học ở Thành phố Hà Nội hiện nay, Tạp chí Giáo dục và Xã hội, Số 88 (149), tháng 7/2018, tr 47-50.

Giáo dục chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh cho sinh viên trong giai đoạn hiện nay, Tạp chí Giáo dục và Xã hội, Số Đặc biệt tháng 8/2018, tr 181-183.

Cần chuẩn hóa nội dung giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên, Tạp chí Tuyên giáo, tháng 3/2020,

Vận dụng phương pháp “nêu gương” của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào giáo dục Đại học ở Việt Nam hiện nay, Tạp chí Giáo dục và Xã hội, Số Đặc biệt tháng 8/2020, tr 5- 9.

SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN


Thống kê truy cập Thống kê truy cập

1 5 1 6 6 0
Đang online: 69
Hôm nay: 202
Trong tuần: 1381
Trong tháng: 4804