Truy cập nội dung luôn

thể lệ & hướng dẫn thể lệ & hướng dẫn

THỂ THỨC CHẾ BẢN
30 tháng 05, 2021
Thể thức chế bản quy định về dung lượng bài tham luận, font chữ, dãn dòng và trích dẫn tài liệu tham khảo.
THỜI HẠN NỘP BÀI
30 tháng 05, 2021
Các nhà khoa học và chuyên gia lưu ý thời gian nhận bài và kế hoạch tiến độ của Hội thảo 2021.
CẤU TRÚC BÀI THAM LUẬN
30 tháng 05, 2021
Hướng dẫn cấu trúc bài tham luận cho Hội thảo “Nghiên cứu và giáo dục lý luận chính trị trong các trường đại học kỹ thuật, với tầm nhìn định hướng của Đại hội Đảng lần thứ XIII”
MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG THAM LUẬN
27 tháng 05, 2021
Một số định hướng báo cáo dành cho các nhà khoa học, chuyên gia trong gửi đăng bài tham luận Hội thảo 2021.
1