Truy cập nội dung luôn

Hiển thị bài viết tin tức Hiển thị bài viết tin tức

Việc đăng ký học tập của sinh viên phải được thực hiện trực tuyến qua cổng thông tin CTT.hust.edu.vn

Trường hợp sinh viên không đăng ký trực tuyến thành công vào các lớp học phần lý luận chính trị của kỳ 2021-2 (bắt đầu ngày 28/03/2022), thì theo dõi đăng ký trực tuyến vào các kỳ tiếp theo.

Sinh viên K63 về trước, trường hợp không đăng ký trực tuyến thành công, nếu vì yêu cầu hoàn thành kế hoạch học tập để kịp tiến độ làm thủ tục tốt nghiệp, thì có thể làm đơn theo mẫu https://fpt.hust.edu.vn/bai-viet/-/asset_publisher/oxwUI03294Io/content/-on-ang-ky-hoc và gửi nguyện vọng qua email sis.dpt@hust.edu.vn để xem xét, giải quyết.

Khoa Lý luận chính trị trân trọng thông báo

Thông báo Thông báo

THÔNG BÁO: NHẬN ĐƠN PHÚC TRA KỲ 2021.2 ĐIỂM THI KẾT THÚC HOC PHẦN MÔN TRIẾT HỌC
13 tháng 04, 2022
Kết quả thi cuối kỳ 2021-2 của học phần Triết học Mác – Lênin (SSH1111) của các lớp học từ tuần 23 đến tuần 26 đã cập nhập trên cổng thông tin ctt.hust.edu.vn Khoa Lý luận chính trị nhận...
THÔNG BÁO VỀ ĐĂNG KÝ HỌC KỲ 2021-2
07 tháng 03, 2022
Trường hợp không đăng ký trực tuyến thành công, chỉ sinh viên K63 về trước, sắp tốt nghiệp mới có thể xem xét đăng ký bổ sung
THÔNG BÁO: PHÚC TRA ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN KINH TẾ CHÍNH TRỊ 2021.1
05 tháng 03, 2022
Kết quả thi cuối kỳ 2021-1 của học phần Kinh tế Chính trị Mác – Lênin (SSH1121) đã cập nhập trên cổng thông tin ctt.hust.edu.vn Sinh viên có nhu cầu phúc tra vui lòng điền thông tin vào Form Phúc tra Học phần Kinh tế Chính trị Mác - Lênin: https://forms.office.com/r/YnDCkcLw94 Thời hạn tiếp nhận phúc tra: đến hết ngày thứ Hai, ngày 4/4/2022.
THÔNG BÁO SỐ 4: TỔ CHỨC HỘI THẢO QUỐC GIA
18 tháng 12, 2021
Trải qua bốn tháng tiếp nhận bài, thực hiện quy trình phản biện và tuyển chọn, Ban Tổ chức đã xét đăng công bố 58 bài nghiên cứu từ các tác giả trên phạm vi toàn quốc. Nội dung các bài nghiên cứu tập trung vào 03 chủ đề lớn
THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ THỜI ĐIỂM DIỄN RA HỘI THẢO KHOA HỌC 2021
11 tháng 10, 2021
Vì dịch Covid-19, Hội thảo sẽ rời đến thời điểm thích hợp cuối năm 2021. Các hoạt động chuyên môn vẫn diễn ra theo kế hoạch. Kỷ yếu công trình khoa học Hội thảo sẽ đươc làm thủ tục xuất bản, lấy chỉ số ISBN trước thời điểm tổ chức. Phiên bản điện tử sẽ được đăng trên trang thông tin chính thức của Hội thảo.
1 2 3 ... 3 Next