Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

THÔNG BÁO SỐ 4: TỔ CHỨC HỘI THẢO QUỐC GIA
18 tháng 12, 2021
Trải qua bốn tháng tiếp nhận bài, thực hiện quy trình phản biện và tuyển chọn, Ban Tổ chức đã xét đăng công bố 58 bài nghiên cứu từ các tác giả trên phạm vi toàn quốc. Nội dung các bài nghiên cứu tập trung vào 03 chủ đề lớn
THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ THỜI ĐIỂM DIỄN RA HỘI THẢO KHOA HỌC 2021
11 tháng 10, 2021
Vì dịch Covid-19, Hội thảo sẽ rời đến thời điểm thích hợp cuối năm 2021. Các hoạt động chuyên môn vẫn diễn ra theo kế hoạch. Kỷ yếu công trình khoa học Hội thảo sẽ đươc làm thủ tục xuất bản, lấy chỉ số ISBN trước thời điểm tổ chức. Phiên bản điện tử sẽ được đăng trên trang thông tin chính thức của Hội thảo.
THÔNG BÁO SỐ 2 VỀ HỘI THẢO KHOA HỌC 2021
19 tháng 08, 2021
Do những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên phạm vi toàn quốc ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị của các tác giả, Ban tổ chức thông báo gia hạn tiếp nhận bài tham luận Hội thảo đến hết ngày 07/09/2021.
THÔNG BÁO GIA HẠN NHẬN BÀI THAM LUẬN HỘI THẢO ĐẾN HẾT NGÀY 07/09/2021
19 tháng 08, 2021
Do những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên phạm vi toàn quốc ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị của các tác giả, Ban tổ chức thông báo gia hạn tiếp nhận bài tham luận Hội thảo đến hết ngày 07/09/2021.
1