Truy cập nội dung luôn
Quay lại

ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ HỌC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

---------------------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------------------------------

 

ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ HỌC

                    Kính gửi: - Khoa Lý luận Chính trị

                                     - Nhóm chuyên môn………..

 

Họ và tên sinh viên: …………………………………………………/. MSSV: ..……..……………/.

Lớp: ……………………………………/. Khóa: …………………/.

Số điện thoại liên hệ: ………..……….…/. Email: ……………….…………………………………/.

Em làm đơn này xin Khoa Lý luận Chính trị và Nhóm chuyên môn đăng ký vào lớp học:

 

STT

Mã học phần

Tên học phần

Mã lớp BT

Ghi chú

1

SSH

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

  

Lý do đăng ký:………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………./.

Em xin trân trọng cảm ơn!

                                                        Hà nội, ngày………..tháng………năm 20…

                                                                               Người làm đơn

                                                                                             (ký tên ghi rõ họ tên)

                            

  Ý kiến của Trưởng Nhóm chuyên môn

 

 

    Ý kiến của Lãnh đạo Khoa LLCT