Truy cập nội dung luôn
Quay lại

KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC 2015

Tuyển tập các bài tham luận Hội thảo "Nâng cao chất lượng giảng dạy các môn học Lý luận Chính trị trong các trường Đại học không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh", Nhà xuất bản Lý luận chính trị 2015, ISBN 978-604-901-495-6.