Truy cập nội dung luôn
Quay lại

MẪU ĐƠN PHÚC TRA ĐIỂM THI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

---------------------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------------------------------

                                                                                    

ĐƠN XIN PHÚC TRA ĐIỂM THI

Học phần: …………………………………………

Kính gửi:  Khoa Lý luận Chính trị                

Họ và tên: …………………………………...……. Mã SV: ………………...

Số điện thoại: ….…………… Địa chỉ email: …………………………………….………

Mã lớp học: ……………….... Mã lớp thi: ……………...… Phòng thi: ………...... STT: ………

Ngày thi: ……………………. Kíp thi: ………….

Điểm của bài thi được báo: ……...……………….

Em xin chịu trách nhiệm về các thông tin trên.

Em xin chân thành cảm ơn!

                                                                                     Hà Nội, ngày …. tháng…… năm 20…

                                                                                 Người viết đơn

                                                                                  (Ký ghi rõ họ tên)