Truy cập nội dung luôn
Quay lại

THỂ THỨC CHẾ BẢN

 

THỂ THỨC CHẾ BẢN

 

1/ Thể thức chế bản:

  • Tham luận trình bày bằng tiếng Việt, định dạng Microsoft Words, phông chữ Times New Roman, size chữ 13, độ dài không quá 4000 từ (tương đương 10 trang A4 - kể cả bảng biểu, hình minh họa và tài liệu tham khảo).
  • Dãn dòng 1.5 lines; Lề trái 2.5cm; Lề phải 2.0cm; Lề trên 2.0cm; Lề dưới 2.0cm

 

2/ Trích dẫn tài liệu tham khảo:

  • Với tài liệu là bài báo khoa học: [1] Tên tác giả, Tên bài báo khoa học, Tên Tạp chí (hoặc Tên kỷ yếu Hội thảo), Số tạp chí (hoặc Tên Nhà xuất bản), Thời gian xuất bản, ISSN (hoặc ISBN), Trang đầu - Trang cuối.
  • Với tài liệu là sách: [2] Tên tác giả, Tên sách, Tên Nhà xuất bản, Thời gian xuất bản, ISBN, Trang trích dẫn.