Truy cập nội dung luôn
Quay lại

THỜI HẠN NỘP BÀI

 

THỜI HẠN NHẬN BÀI & TỔ CHỨC HỘI THẢO

 

  • Thời gian nhận bài: Đến hết ngày 19/08/2021 (đã gia hạn đến hết ngày 07/09/2021)
  • Hoàn thành quy trình phản biện, tuyển chọn bài đăng Kỷ yếu trong tháng 09 năm 2021
  • Thời gian tổ chức Hội thảo: Dự kiến trong tháng 10 năm 2021