Truy cập nội dung luôn

Chương trình Lý luận chính trị theo học chế tín chỉ Chương trình Lý luận chính trị theo học chế tín chỉ

I. Đối với bậc Đại học không chuyên Lý luận chính trị

Sinh viên từ K64 về sau (tuyển sinh từ năm 2019 về sau) học 05 học phần:

- Triết học Mác-Lênin (SSH1111): 03 tín chỉ

- Kinh tế chính trị Mác-Lênin (SSH1121): 02 tín chỉ

- Chủ nghĩa xã hội khoa học (SSH1131): 02 tín chỉ

- Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (SSH1141): 02 tín chỉ

- Tư tưởng Hồ Chí Minh (SSH1151): 02 tín chỉ

Sinh viên từ K63 về trước (tuyển sinh từ năm 2018 về trước) học 04 học phần:

- Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin I (SSH1110): 02 tín chỉ

- Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin II (SSH1120): 03 tín chỉ

- Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (SSH1130): 03 tín chỉ

- Tư tưởng Hồ Chí Minh (SSH1050): 02 tín chỉ

II. Đối với bậc Cao học không chuyên Lý luận chính trị:

Học viên các ngành kỹ thuật, công nghệ học Triết học: 03 tín chỉ

Học viên các ngành kinh tế học Triết học: 04 tín chỉ