Truy cập nội dung luôn

Quá trình hình thành và phát triển Quá trình hình thành và phát triển

Khoa Lý luận chính trị có quá trình hình thành và phát triển từ ngày thành lập trường ĐHBK Hà Nội năm 1956. Do yêu cầu đào tạo đội ngũ kỹ sư, chuyên gia vừa có trình độ chuyên môn, vừa có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, nên Bộ môn chính trị được thành lập và chịu sự quản lý trực tiếp từ Ban Giám hiệu. Bộ môn chính trị đảm nhận công tác giảng dạy môn Triết học và Đường lối cho tất cả học viên, sinh viên các hệ đào tạo của Đại học Bách Khoa Hà Nội.

    

Đến năm 1960, Bộ môn chính trị được đổi tên thành Bộ môn Mác-Lênin. Năm 1970, Bộ môn Mác-Lênin đổi tên thành Ban Mác-Lênin. Đến năm 1988, Ban Mác-Lênin đổi tên thành Khoa Mác-Lênin. Khoa Mác-Lênin có 5 bộ môn, đó là: Bộ môn Triết học Mác-Lênin; Bộ môn Kinh tế chính trị Mác-Lênin; Bộ môn Chủ nghĩa Xã hội khoa học; Bộ môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh.

 

Từ tháng 10 năm 2008 đến nay, khoa Mác-Lênin được đổi tên thành khoa Lý luận chính trị. Đồng thời, 05 bộ môn trong Khoa trước đây được sáp nhập thành 03 bộ môn, đó là: Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Bộ môn đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh.

 

     Để bắt nhịp với xu thế chung, Khoa Lý luận Chính trị định hướng phát triển thành khoa chuyên ngành đào tạo trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, góp phần vào những trang sử vẻ vang của trường Đại học Bách khoa Hà Nội.