Truy cập nội dung luôn

Danh mục cán bộ Danh mục cán bộ

Quay lại

TS. Lê Tiến Dũng

Ảnh

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Các môn giảng dạy:

- Đường lối cách mạng của ĐCSVN

- Lịch sử Đảng CSVN

Hướng nghiên cứu:

-Lịch sử Đảng CSVN
-Lịch sử VN cận - hiện đại
-Lịch sử kinh tế Việt Nam

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Học hàm, học vị:: GVC, Tiến sỹ

Email: dung.letien@hust.edu.vn

Địa chỉ liên hệ: P308, nhà D3, Khoa luận chính trị

BÀI BÁO KHOA HỌC

Đề tài nghiên cứu khoa học:

1. Đổi mới phương pháp dạy và học các môn khoa học Mác - Lênin & Tư tưởng Hồ Chí Minh trong khối các trường kĩ thuật theo hướng lấy người học làm trung tâm và sử dụng phương tiện hiện đại trong giảng dạy, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ (ĐA2005-8687), nhóm 5 (2005-2006), thành viên.

2. Cảng thị Hải Phòng trong hệ thống giao thương đường biển vủa Việt Nam và thế giới (nguồn lực và định hướng phát triển), mã số QG 16.50, đề tài trọng điểm cấp Đại học Quốc gia, 2016-2018, thành viên.

3. Lịch sử Hải Dương (tập 3), đề tài cấp tỉnh, 2017-2018, thành viên.

4. Nghiên cứu xây dựng bộ thư mục các công trình nghiên cứu về lịch sử Việt nam của các tác giả trong nước và nước ngoài, mã số KHXH-LSVN.32/14-18, đề tài cấp Nhà nước, 2017-2018, thành viên.

5. Giải pháp ngăn chặn ảnh hưởng của những quan điểm sai trái, thù địch trên internet và mạng xã hội đến sinh viên Việt Nam hiện nay, mã số T2018-PC-002, đề tài cấp Trường, 2018-2019, chủ trì.

Bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành:

1. Giáo sư Hoàng Xuân Hãn với khảo cứu Quần đảo Hoàng Sa, Tạp chí Tia Sáng, số 17, 2009.

2. Hồ Chí Minh với việc giải quyết nhiệm vụ dân tộc và dân chủ ở Việt Nam giai đoạn 1930-1945, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Tư tưởng Hồ Chí Minh và vấn đề học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay, Trường Đại học Mỏ-Địa chất, 2010.

3. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế huyện Sóc sơn trong 20 năm đổi mới, Tạp chí Giáo dục lý luận, số 235, tr152-153, 2015.

4.  Quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế khu vực nông thôn ngoại thành Hà Nội theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa (1991-2000)Tạp chí Lịch sử Đảng, số 298, tr99-102, 2015.

5. Một số kiến nghị và đề xuất để sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội hứng thú khi học các môn lý luận chính trị, Kỷ yếu hội thảo khoa học kỷ niệm 60 năm thành lập trường Đại học Bách khoa Hà Nội Nghiên cứu và giảng dạy các môn Lý luận Chính trị, 2016.

6. Hải Dương với cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy, Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Nguyễn Thiện Thuật và cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy (1883-1892)”, Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển – Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016.

7. Phát triển kinh tế khu vưc ngoại thành Hà Nội giai đoạn 1991-2008, Tạp chí Giáo dục lý luận, số 253, tr94-96, 2016.

8. Phan Bội Châu và phong trào Đông Du ở Hải Phòng đầu thế kỷ XX, Tạp chí Khoa học và kinh tế Hải Phòng, số 195, tr60-65, 2019.

9. Những tác động tiêu cực từ các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội đến sinh viên hiện nay – thực trạng và một số giải pháp, Tạp chí Lịch sử Đảng, số 352, tr76-81, 2020.

SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN

Giáo trình, sách tham khảo

          1. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Đề cương bài giảng dùng cho sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội), NXB Bách Khoa, Hà Nội, 2006, viết chung.

2. Phong trào Đồng khởi, bước ngoặt lớn trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước, 50 năm phong trào Đồng khởi ở miền Nam Việt Nam những vấn đề lịch sử, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010, viết chung.

3. “Một vài trao đổi khi giảng dạy môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam bằng bài giảng điện tử” trong sách “Nâng cao chất lượng dạy học các môn lý luận chính trị trong trường đại học khối ngành kỹ thuật – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn”, NXB Lý luận chính trị, Hà Nội, 2015.

4. Hướng dẫn ôn tập môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt NamNXB Bách Khoa, Hà Nội, 2016, viết chung.

5. Ảnh hưởng của cách mạng tháng 10 Nga năm 1917 đến sự lựa chọn con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh trong sách “Từ cách mạng tháng Mười Nga đến cách mạng Việt Nam: ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại”, NXB Thế giới, Hà Nội, 2017.


Thống kê truy cập Thống kê truy cập

2 7 7 5 5 4
Đang online: 309
Hôm nay: 1512
Trong tuần: 1512
Trong tháng: 14013