Truy cập nội dung luôn

định hướng nghiên cứu định hướng nghiên cứu

  1. Sử dụng phương pháp luận của Học thuyết kinh tế Mác-Lênin để luận giải các vấn đề của nền kinh tế thị trường trong bối cảnh cách mạng công nghiệp hiện đại và tiến trình chuyển đổi số.
  2. Tác động của Chủ nghĩa tư bản độc quyền đến nền kinh tế - xã hội Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa. 
  3. Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa, phát huy lợi thế so sánh trên nền tảng thành tựu của Cách mạng công nghiệp 4.0, hướng đến mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập cao. 
  4. Mối liên hệ giữa lý luận về lực lượng sản xuất với thực tiễn phát triển kinh tế số, khởi nghiệp và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 
  5. Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, đảm bảo định hướng XHCN trước những thách thức an ninh truyền thống (như vấn đề chủ quyền lãnh thổ, trật tự xã hội) và an ninh phi truyền thống (như vấn đề lương thực, năng lượng và không gian số).
  6. Đổi mới phương pháp và ứng dụng chuyển đổi số trong giảng dạy.